ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในการรับสมัครครั้งที่ 12/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

002 นางสาวศิริทิพย์ ผกากรอง
003 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
004 นางสาวภารดี นนทมิตร
006 นางสาวสารีนา นาเอก
102 นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP