ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน BMS WU OPEN HOUSE

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน "BMS WU Open House" สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.00 -10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-12.00 น. - แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาชีวเวชศาสตร์
- ทุนการศึกษา
- งานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/TyL0sB


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP