ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ Walailak Channel ส่วนประชาสัมพันธ์