ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน WU Book and IT Fair 2016

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานแสดงหนังสือ WU Book and IT Fair 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงบุคคลภายนอกผู้สนใจ ได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือ ตำราวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดบู๊ธจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาของสำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศในราคาส่วนลดพิเศษ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยการรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน-วันที่ 12 มกราคม 2557 การบรรยายหัวข้อ “เมื่อนักวิทย์คิดทำ Mag (gazine)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี บรรณาธิการนิตยสาร Freedom Travel เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำวารสารและเอกสารต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร-วันที่ 13 มกราคม 2559 กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน "คุยกันมันส์ๆ แล้วปั้นฝันเป็นนิยาย" โดยนักเขียนนาม "อุมาริการ์" และกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ "ทำความรู้จักกับ Drone อากาศยานไร้คนขับ" โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุธีระ ทองขาว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตการทำงาน-วันที่ 14 มกราคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "เล่าเรื่องเมืองท่าศาลาจากรูปภาพ" โดย นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร์ และคุณนาวิน เนาวพงศ์ ร่วมแบ่งปัน เล่าเรืองเมืองท่าศาลาผ่านรูปภาพ พร้อมนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ถิ่นเรา : 120 ปี ลมหายใจแห่งท่าศาลา” โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นี้ และกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอท่าศาลา นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่มาร่วมงาน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประมวลภาพ

TOP