ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดค่ายรัฐศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐสาสตร์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ในชื่อ "The 2nd WU-UPM Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in Political Science" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (UPM) เพื่อบูรณาการวิชาการและสร้างสายสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ในยุคประชาคมอาเซียนอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการศึกษาทางรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ ที่สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับสากล นอกจากนี้ค่ายดังกล่าวต้องการเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการรู้จักผู้คนในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย รวมทั้งนักศึกษาของทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงประสบการณ์ร่วมกัน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดเปิดค่าย ได้กล่าวชื่นชมยินดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีร่วมกันมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two ways camp) ที่มีความต่อเนื่องหลังจากที่เคยจัดมาแล้วในครั้งแรกเมื่อปี 2556 จนประสบความสำเร็จ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาร่วมกันตลอด 5 วัน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ นับว่าเป็นค่ายที่ดีมากค่ายหนึ่งที่นักศึกษาได้รับทั้งความร้ทางวิชาการ และการนำเสนอผลการค้นคว้าที่สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรีในมุมมองของนักศึกษา นับว่าเป้นการขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมที่ดีในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้จึงสมควรสนับสนุนให้มีขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้ โครงการค่ายรัฐศาสตร์ยังได้รับความร่วมมือจากบุคคลสำคัญหลายท่านในฐานะเป้น Invited Speakers จากมหาวิทยาลัย UPM เพื่อมานำเสนอมุมมมองในเรื่อง The Similarities and Differences between Political System in Malaysia and Thailand, Building ASEAN Socio-cultural Community in 2025 และ The Future of Malaysia and Thailand in ASEAN Community บุคคลดังกล่าวคือ Prof. Dr. Zaid Ahmad, Dean of the Faculty of Human Ecology, Assoc. Prof. Dr. Nurdeng Deuraseh, Dr. Murni Wan Mohd Nor, และ Dr. Wan Munira Wan Jaafar โดยมีฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช อาจารย์ นันธิดา จันทร์ศิริ อาจารย์ สุรัช คมพจน์ อาจารย์ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง อาจารย์ ฟารีดา หมัดเหล็ม อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์ ตารเกศ แดงงาม และบุคลากรของส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเข้าร่วม

ค่ายดังกล่าวเป็นค่ายครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมจำนวน 20 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UPM เข้าร่วมจำนวน 14 คน สำหรับค่ายที่ 2 มหาวิทยาลัย UPM จะเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559

TOP