ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 30/25๕8 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หลักนสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/๒๕๕8 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. ตำแหน่งที่ 1
1. รายชื่อ
นายกำปนาท สุขมาก
2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์
3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ข. ตำแหน่งที่ 1
1. รายชื่อ
ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์
3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP