ข่าวทั่วไป

กราบครูบูชาครู

กราบครูบูชาครู

 

     ครู เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทย์
ให้มวลศิษย์งดงามอร่ามศรี
เกิดปัญญาค่าคนผลความดี
พาชีวีอยู่รอดและปลอดภัย

     ในวันครู ๑๖ มกราคม ผมบูชิต
คุณครูผู้ประสิทธิ์ให้ผ่องใส
พร้อมวิชาเกิดคุณค่าแห่งจิตใจ
ร้อยมาลัยดวงยิหวาบูชาครู

 

สืบพงศ์ ธรรมชาติ
๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

TOP