ข่าวทั่วไป

เชิญชมศิลปินแห่งชาติทางวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ออกวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ นครฯ

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวัลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญ คุณชไมพร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ และคุณศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง " สัมมนาปฏิบัติการ อ่านเขียนร้อยกรองทำนองไทย" ในวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ได้เชิญวิทยากรทั้งสองท่าน ออกรายการ "นครฯ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ประเด็น "มองศิลป์ในร้อยกรองทำนองไทย์" ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช เวลา ๘.๐๐น.-๘.๓๐ น.

จึงเรียนเชิญชมรายการตามวันเวลาดังกล่าว

TOP