ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์