ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และมีความสุขุม รอบคอบ
- มีความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี
- หากเคยทำกิจกรรมขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี และ/หรือมีประสบการณการทำงานด้านการศึกษามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าวสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนน
ข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน)ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
2. ประสานงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ สหกิจศึกษา กิจกรรมภาคสนามทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานอาจารย์พิเศษ และวิทยากร ของสาขาวิชา
4. ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของสาขาวิชา
5. จัดทำรายงานการประชุมของสาขาวิชา
6. ประสานงานโครงการ In-Country, Work-Based Learning : WBL, Active Learning
7. ประสานงานธุรการทั่วไปของสาขาวิชา เช่น งานแผน งานประชุมงานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น
8. ร่วมสอนภาคทฤษฎี (ไม่เกินร้อยละ 20) และภาคปฏิบัติ (สอนร่วม) ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
9. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้หากมีความสามารถในทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือนอกเวลาทำการได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
- หากเคยทำกิจกรรมในระหว่างศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าวสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
2. ประสานงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ สหกิจศึกษา กิจกรรมภาคสนามทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานอาจารย์พิเศษ และวิทยากร ของสาขาวิชา
4. ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของสาขาวิชา
5. จัดทำรายงานการประชุมของสาขาวิชา
6. ประสานงานโครงการ In-Country, Work-Based Learning : WBL, Active Learning
7. ประสานงานธุรการทั่วไปของสาขาวิชา เช่น งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น
8. ร่วมสอนภาคทฤษฎี (ไม่เกินร้อยละ 20) และภาคปฏิบัติ (สอนร่วม) ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
9. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การบริการ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้ ทุ่มเท และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าวสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนน
ข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
2. ประสานงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ สหกิจศึกษา กิจกรรมภาคสนามทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานอาจารย์พิเศษ และวิทยากร ของสาขาวิชา
4. ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของสาขาวิชา
5. จัดทำรายงานการประชุมของสาขาวิชา
6. ประสานงานโครงการ In-Country, Work-Based Learning : WBL, Active Learning
7. ประสานงานธุรการทั่วไปของสาขาวิชา เช่น งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น
8. ร่วมสอนภาคทฤษฎี (ไม่เกินร้อยละ 20) และภาคปฏิบัติ (สอนร่วม) ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
9. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตรา
ฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00–15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก.สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข.สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP