ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในทักษะต่าง ๆ ดังนี้
1) มีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้ C, C#.NET,PHP,JAVA
2) มีความสามารถในการพัฒนาเว็บโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้ HTML/HTML5, CSS/CSS3, Java Script,JQuery, AJAX
3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้ MS Access, MS SQL Server, Oracle
4) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้าน Mobile Programming บนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS
5) มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบงานในรูปแบบ GIS ในลักษณะเว็บไซต์
6) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ เช่น
Photoshop, Flash, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ได้
- มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
- รักงานสอน มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง
- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอน หรือได้รับใบรับรองจากสถาบันชั้นนำที่ตรงกับ
ลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. สอนปฏิบัติการรายวิชา ต่อไปนี้

1.1 ITE-104 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1.2 ITE-106 การจัดการงานเอกสารและการสร้างงานนำเสนอ
1.3 ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
1.4 ITE-108 การใช้ตารางคำนวณและการจัดการฐานข้อมูล

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
เพิ่มเติมให้นักศึกษา เช่น C#/VB.NET,PHP, Crystal Report, Mobile Programming เป็นต้น
3. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหลักสูตร
5. เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการเขียนโปรแกรมในรายวิชาโครงงาน
6. ช่วยงานกิจกรรมของสำนักวิชา เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา/ดูงานกับนักศึกษา เป็นต้น
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ/สารสนเทศศึกษา/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม เช่น C++, PHP, MySQL, CSS
2) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign,Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หมวดหมู่ในระบบ DC และ LC
*หมายเหตุ หากมีความรู้ความสามารถในในทักษะต่าง ๆ มากกว่า 1 เดือน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ และจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ได้
- มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยทางด้านสารสนเทศ
- มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ได้แก่ การจัดระบบและทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ การออกแบบเว็บเพื่องานสารสนเทศ การจัดการเว็บเพื่อ
งานสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
การพัฒนาดิจิทัลคอลเล็คชัน ระบบ
อัตโนมัติสำหรับงานสารสนเทศ เป็นต้น
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา
4. ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานด้านการจัดการสารสนเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร
5. รับผิดชอบจัดสารสนเทศในสำนักงานติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการจัดประชุมอาจารย์ของหลักสูตร
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของหลักสูตร
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
8. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
9. สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (มคอ.)
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การสนับสนุนงานสาขาวิชา การช่วยอาจารย์ตรวจงานนักศึกษาในรายวิชาที่หลักสูตรเห็นชอบงานบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีควมรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ต่อไปนี้
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Finalcut,Edius, Premiere หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกราฟิก งานสิ่งพิมพ์ และงานเว็บไซต์
*หมายเหตุ หากมีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากกว่า 1 ด้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินหน่วยงาน
- สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ได้
- มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้แก่ การผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น การผลิตรายงานวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น การผลิตสื่อผสมผสาน การผลิตสื่อผสมผสาน การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง ข่าววิทยุกระจายเสียง
และข่าววิทยุโทรทัศน์ การบรรณาธิกรณ์และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตงานโฆษณา การผลิตงานประชาสัมพันธ์ การผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ เป็นต้น
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร
3. รับผิดชอบติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมอาจารย์ของหลักสูตร
4. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
5. สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของหลักสูตร
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่าง ๆ
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถทางด้านการวาดเส้น,ทัศนมิติ, ปั้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมด้านแอนิเมชัน 2D เช่น Toonboom Storyborad, Toonboom Animate 3D เช่น Lightwave 3D, MAYA, 3D-MAX, Motionbuilder
- มีความสามารทางด้านการใช้ Motion Capture
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมเว็บและโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ เช่น Photoshop, Flash, Dreamweaver, Illusstator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รักงานสอน มีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนน
ข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน)ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการ ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน): สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP