ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Young Scientist Competition 2016: YSC 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยในครั้งนี้ทางหน่วยประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายเพื่อแนะนำให้คำปรึกษาการจัดทำโครงงานให้ถูกต้องตามหลักและขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดทำโครงงาน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และการมอบทุนเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

สำหรับการจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบต่อไปจะเป็นการจัดประกวดระดับภูมิภาค(ภาคใต้) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคใต้ ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/open?id=0B7X-ZJiVdI84UldtRGxwTzdoQjg

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP