ส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการศึกษาดูงาน ในวันที่ 28-29 มกราคม 2559