ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการศึกษาดูงาน ในวันที่ 28-29 มกราคม 2559

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการศึกษาดูงาน ในวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนั้น หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเบิกเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาวางแผนการเบิกจ่ายมาล่วงหน้า

ส่วนการเงินฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP