คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลนำร่อง มวล.ศึกษาดูงาน รพ.มทส.