คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดูงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล.