ข่าวทั่วไป

คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดูงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล.

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาครู และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP