ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลอง เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

เทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ คำขอเลขที่ 1503002065 ยื่นคำขอเมื่อ 30 พ.ย.58

ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงาน: สืบเนื่องจากสเตรปโตมัยซีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปท่อนที่มีลักษณะการเจริญเติบโตคล้ายเชื้อรากล่าวคือมีการเจริญเติบโตช้าและต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตสูง (obligate aerobic bacteria) ซึ่งทำให้การกระตุ้นให้เชื้อผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิในหลอดทดลองเป็นไปได้ช้าต้องใช้เวลายาวนานถึง 30 วันหรือมากกว่านั้นหากบ่มเลี้ยงเชื้อแบบไม่ได้เขย่าโดยการเลี้ยงเชื้อไว้เป็นระยะเวลายาวนานอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นในสิ่งแวดล้อม โดยที่เชื้อสเตรปโตมัยซีทในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารปฏิชีวนะออกฤทธิ์ต้านสแตฟฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน (methicillin resistant Staphylococcus aureus: MRSA) เป็นต้น

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีท (Streptomyces spp.) ในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ ด้วยการเลี้ยงเชื้อในขวดที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มปริมาตรการเลี้ยงเชื้อ ซึ่งทำให้สามารถลดระยะเวลาของการบ่มเลี้ยงเชื้อลงได้จาก 12 วัน เหลือเพียง 3-4 วัน ในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ และสามารถเพิ่มปริมาตรของอาหารเลี้ยงเชื้อได้มากกว่าเกณฑ์ปกติ สำหรับการเลี้ยงเชื้อในแต่ละครั้ง

สนใจสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ โทร. 0-7567-3575 E-mail: npatsako@wu.ac.th


TOP