มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลอง เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ