ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร GIZ-ECOSWat สวัสดีปีใหม่ ม.วลัยลักษณ์Mr.Roland Treitier Project Director GIZ-ECOSWat พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก GIZ-ECOSWat เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์สุธีระ ทองขาว อาจารย์ประสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

TOP