ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2558 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. สาขาการเมืองการปกครอง
ก.รายชื่อ
1. นายประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
2. นายธนัย เกตวงกต
3. นางสาวสุรีย์พร สลับสี
4. นายปุญญวันต์ จิตประคอง
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก.รายชื่อ
นายญาวีร์ บุตรกระวี
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP