ม. วลัยลักษณ์ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 26 ศูนย์-หน่วย-กลุ่มวิจัยในปี 2559