ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 26 ศูนย์-หน่วย-กลุ่มวิจัยในปี 2559

จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ได้พิจารณางบประมาณสนับสนุน กลุ่มวิจัย-หน่วยวิจัย-ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ จากผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ-หน่วยวิจัย-กลุ่มวิจัย เดิมรวม 25 หน่วย และ ผลประเมินข้อเสนอโครงการจัดตั้ง หน่วยวิจัย-กลุ่มวิจัย ใหม่รวม 7 หน่วย

ผลสืบเนื่องจากการประชุมทำให้ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ-หน่วยวิจัย-กลุ่มวิจัย ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนพร้อมกัน 26 ทุน ในปี 2559 ได้แก่

ทุนกลุ่มวิจัย

1. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการและพันธกิจเพื่อสังคม (กลุ่มวิจัยใหม่) สำนักวิชาการจัดการ
2. กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (กลุ่มวิจัยใหม่) สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3. กลุ่มวิจัยการเคลื่อนย้ายของผู้คนในยุคโลกไร้พรมแดน (กลุ่มวิจัยใหม่) สำนักวิชาศิลปศาสตร์
4. กลุ่มวิจัยการดูแลสุขภาวะชุมชน (กลุ่มวิจัยใหม่) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. กลุ่มวิจัยโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อ (กลุ่มวิจัยใหม่) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6. กลุ่มวิจัยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคในชุมชนและผลกระทบต่อสุขภาพ (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
7. กลุ่มวิจัยพยาธิชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9. กลุ่มวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ (ก่อตั้งปี 2557) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ทุนหน่วยวิจัย

10. หน่วยวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หน่วยวิจัยใหม่) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
11. หน่วยวิจัยมนุษยพันธุศาสตร์ (หน่วยวิจัยใหม่) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
12. หน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
13. หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
14. หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน (ก่อตั้งปี 2558) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง (พัฒนาจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง ที่ก่อตั้งปี 2557) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
16. หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ (ก่อตั้งปี 2556) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
17. หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก (พัฒนาจาก กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน ที่ก่อตั้งปี 2556) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
18.หน่วยวิจัย การบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (พัฒนาจากกลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ที่ก่อตั้งปี 2554) สำนักวิชาการจัดการ
19. หน่วยวิจัย นวัตกรรมด้านสารสนเทศ (ก่อตั้งปี 2553) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
20. หน่วยวิจัย ชีวเวชศาสตร์ (ก่อตั้งปี 2554) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
21. หน่วยวิจัย ไม้ผลเขตร้อน (ก่อตั้งปี 2547) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
22. หน่วยวิจัย เทคโนโลยีโมเลกุล (แยกจาก หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง ที่ก่อตั้งปี 2545) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ทุนศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ

1. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ด้านกุ้ง (พัฒนาจาก หน่วยวิจัย กุ้ง ที่ก่อตั้งปี 2551) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ (พัฒนาจาก หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ที่ก่อตั้งปี 2545) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3.ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ (พัฒนาจาก หน่วยวิจัยระบบซับซ้อน ที่ก่อตั้งปี 2545) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร (แยกจาก หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง ที่ก่อตั้งปี 2545) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ-หน่วยวิจัย-กลุ่มวิจัย เหล่านี้ ต้องผ่านการตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา (สำหรับศูนย์/หน่วย/กลุ่มเก่า) และ แก้ไขข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยตามผลประเมิน (สำหรับหน่วย/กลุ่มที่ตั้งใหม่) และ สรุปการปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดสมาชิกสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 ก่อนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย คุณแก้วใจ สุขสอาด จะประสานการลงนามในสัญญารับทุนต่อไป

อนึ่ง การจัดตั้งหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปี 2545 ที่ส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมกัน ในแบบบูรณาการศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในประเด็นที่ 1)ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ให้เกิด Social Engagement และ/หรือ 2) มุ่งสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ ให้มีส่วนนำมหาวิทยาลัยสู่ World Ranking โดยอาศัยประโยชน์จากการรวมบริการประสานภารกิจ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ข้ามพ้นอุปสรรคในการทำงานวิจัยระหว่างสาขา สำนักวิชา และหน่วยงาน จนในปี 2552 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศสนับสนุนกลุ่มวิจัยซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกับหน่วยวิจัย แต่มีขนาดเล็กกว่า และหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ ซึ่งกลายมาเป็น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ในปี 2557 สำหรับหน่วยวิจัยที่มี Social impact สร้างความโดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยได้


TOP