ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

พันธกิจของ ม. วลัยลักษณ์ได้รับการบรรจุในแผนบริหารจัดการฯ ลุ่มน้ำปากพนังปี 2560-2564

จากการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยราชการ ได้พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ที่มีโครงการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผน ซึ่งได้มาจาก การให้ข้อมูลของ สำนักวิชา หลักสูตร หน่วยงาน ศูนย์-หน่วยวิจัย ที่เกี่ยวข้องจากการสำรวจในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับปี 2559 มีโครงการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 ภารกิจ กระจายตามยุทธศาสตร์ในแผนการดำเนินการดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ

1)โครงการวิจัย สำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) กิจกรรมฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลน โดยใช้วิธีการคืนระบบนิเวศให้ป่าชายเลน โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
3) กิจกรรม สงวน อนุรักษ์ และ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
4) โครงการฟื้นฟูแนวปะการังน้ำตื้นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืน

5) การขยายผลใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลการใช้ที่ดินพื้นที่ตำบลท่าซอม อ.หัวไทร และ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6)โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองให้เหมาะสมกับพื้นที่ปากพนัง โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
7)โครงการสร้างผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิต (การบ่มเพาะผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการใช้ที่ดินและการแปรรูปผลผลิต เช่น ส้มโอ ปลานิล ทุเรียนน้ำ) โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
8) โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ทำนาข้าวโดยอาศัยน้ำฝน ต.ขนาบนาก โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (ทุน ABC มวล.-สกว.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  • ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

9) การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ ระบบนิเวศสามน้ำ การใช้และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ชีววิทยาปลาและชีววิทยาประมง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์


TOP