เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์