เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ