มวล.ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง