ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช” ติดตามความก้าวหน้าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราชนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. รวมทั้งนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามโครงการลุ่มน้ำปากพนังด้านข้าว ของกองประสานงานโครงการตามพระราชดำริ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านหมาก ต.บ้านเพิง อ. ปากพนัง โดยมี นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมการข้าว และที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว รวมทั้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตกรในพื้นที่ อำเภอปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในส่วนของชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช ได้รายงานให้ กองประสานงานโครงการตามพระราชดำริ กรมการข้าว ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ใน 12 ประเด็น (โครงการที่ได้รับทุน ABC ปี 2558) ซึ่งได้รับคำขอบคุณ และชื่นชมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าว” ไว้ 4 ประเด็น คือ 1. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย 2. ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาล 3. การแปรรูปข้าว และ 4. การอนุรักษ์และสร้างเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้บริบทของ ข้าวพันธุ์หลัก ข้าวพันธุ์ขยาย และข้าวพันธุ์จำหน่าย

ประเด็นการวิจัย สำหรับการต่อยอดเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ที่ทางกองประสานงานโครงการตามพระราชดำริ กรมการข้าว ฝากไว้เป็นพิเศษ สำหรับการขับเคลื่อนต่อไป คือ การประเมินภายใต้บริบทของสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงจรการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่ง เป็นการตอบคำถามว่า จะมีวิธีการอย่างไรให้ระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองนั้น สามารถดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพ ชาวนาสามารถพึ่งตนเอง และที่สำคัญคือ มีรายได้ที่มั่นคง

ประมวลภาพ

ภาพข่าวโดย นางสาวสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP