นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช” ติดตามความก้าวหน้าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช