ขอชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อำนาจกระทำการของศิลปกรรม และสถานที่ในวัฒนธรรมพราหมณ์และพุทธ"