ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อำนาจกระทำการของศิลปกรรม และสถานที่ในวัฒนธรรมพราหมณ์และพุทธ"

เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อำนาจกระทำการของศิลปกรรม และสถานที่ในวัฒนธรรมพราหมณ์และพุทธ"

จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพพิเศษดังกล่าว ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13ิ.30-15.30 น. ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://web.facebook.com/photo.php?fbid=10206914243148044&set=a.1695499620790.913

TOP