ข่าวทั่วไป

ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานานชาตินครศรีธรรมราช ติดต่อกันมาหลายปี มีชาติต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ส่งผ้าขึ้นธาตุหรือผ้าบูชาพระบรมธาตุ(ผ้าพระบฏ) มาร่วมบูชาและแสดงหลายชาติ เช่น ศรีลังกา อินเดีย เมียนม่าร์ จีน ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น ปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครฯ มีความตื่นคัวและร่วมมือกันจัดงานประเพณีสำคัญดังกล่าวนี่ จึงมีการประชุมเพื่อให้การจัดงานประเพณีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปอย่างดีที่สุด จึงมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และที่กองทัพภาคที่ ๔ ปีนี้กองทัพภาคที่ ๔ ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความยิ่งใหญ่ใน งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานานชาตนครศรีธรีธรรมราช หรือแห่ผ้าพระบฏให้มีความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก จึงมีการประชุมเตรียมการที่กองทัพภาคที่ ๔ ห้องประชุมมณฑลที่ ๔๑ แล้ว ๓ ครั้ง และวันนี้ประชุมร่วมเคือข่ายต่างๆ ทั้งในนครศรีธรรมราชและจากกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมทวินโลตัส และรศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมประชุม

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานานชาตินครศรีธรรมราชหรือหรือแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ หรือ แห่ผ้าพระบฏนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่ง ศรีธรรมราชมหานคร (อาณาจักรไทยสยามภาคใต้ เมื่อราว พ.ศ.๑๗๐๐ เศษ) ปีนี้มีผ้าพระบฏพระราชทานฯ จำนวน ๕ ผืน ค้อ ผ้าพระบฏพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าพระบฏพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผ้าพระบฏพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมมกุฎราชกุมาร ผ้าพระบทพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานของสมเด็จเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี นอกจากนี้ก็เป็นผ้าพระบฎของหน่วยงานราชการและเอกชนอีกจำนวนมาก จะมีการสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภพันธ์ ที่สวนสาะรณะศรีธรรมาโศกราช และแห่ผ้าพระบฏในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดพระบรมธาตุนครฯ) ในตอนบ่ายวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชินไปร่วมบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุหรือแห่ผ้าพระบฏร่วมกัน เพื่อบุญกุศลอันจะเกิดตามมาทั้งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ

TOP