ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม BIM ในภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 2016

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Revit (Autodesk Revit 2016 Training) สำหรับผู้มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ Auto cad เพื่อการทำงานด้านการออกแบบ นำเสนอ ตลอดจนการวิเคราะห์งานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท (ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง) ทั้งนี้ หากสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 10% (ท่านละ 5,400 บาท)
อบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2559 ณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการใบสมัคร
กำหนดการ

TOP