ผู้แทน รมว.ยุติธรรมรุดลงรับฟังประเด็นปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่ สตง.กับผู้บริหาร มวล.