ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ