ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค. เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์