ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เข้ารับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์