อาศรมวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่