ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร