โครงการ WU VDO Endorsement Clip ทาง Walailak Channel