ข่าวเด่น

โครงการ WU VDO Endorsement Clip ทาง Walailak Channelส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำโครงการ WU VDO Endorsement โดยมี นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ร่วมบันทึกรายการ โดยได้ถ่ายทำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเผยแพร่ทาง Walailak Channel และสื่อต่างๆทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเข้าร่วมบันทึกรายการ ดังนี้


1) สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ดำรงตำแหน่งอุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วย คุณชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา กรรมการผู้จัดการ คุณวันเฉลิม ชูตระกูล Director บริษัท Kantana Animation Studios คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผจก.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณวิจิตรา กิ่งคำ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และคุณอรวรรยา เสามี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัทไทย เอ็น.โอ.เอ จำกัด


2) ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่วมด้วย คือ คุณขจรกิติ์ พ้นภัย(อุ้ม ว๊าวดารา) Cretive และผู้ประกาศข่าวช่อง ONE 31 คุณวัชรี ดวงใส ผู้สื่อข่าวภูมิภาคไทยรัฐทีวี คุณฉัตรลดา ชูคง ผู้สื่อข่าวช่อง8และคุณปิติพงศ์ ชื่นบาน SLR Artist and Composite บริษัท Kantana Animation Studios นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ได้แก่ นางสาวเนตรนภา สุวรรณะ นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทองแก้ว และนางสาวมนฑิรา แห้งสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์


โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของกลุ่มเป้าหมายต่อศักยภาพในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณ ผู้นำชุมชนและกลุ่มบุคคลอื่นๆ ซึ่งบุคคลถือเป็นสื่อที่มีความรวดเร็วในการกระจายข้อมูลข่าวสารและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยการนำเสนอด้วยวิธีการพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆผ่านมุมมอง ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดี โดยส่วนประชาสัมพันธ์ได้จัดทำเป็นคลิปวีดีโอ ความยาว 3-5 นาที เพื่อเผยแพร่ทางช่องทาง http://walailakchannel.wu.ac.th/
Facbook https://www.facebook.com/Walailak-Channel และทาง Application Walailak Channel ในระบบปฏิบัติการ Android


ประมวลภาพ

TOP