ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Chat Chill with DPR ระบบการสื่อสาร & Walailak Channel”ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Chat Chill with DPR ระบบการสื่อสาร & Walailak Channel” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องโมคลาน มีบุคลากรและนักศึกษาสนใจเข้าร่วมเสวนา จำนวน 50 คน จาก 30 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง We are WU…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล พลังสร้างสรรค์องค์กร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร แม้ว่า องค์กรอาจจะเผชิญข้อจำกัดทั้งจากภายในและภายนอก แต่การสื่อสารที่ดีโดยสื่อบุคคลภายในองค์กรจะยังคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี โดยต้องเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีเหตุและผล ดังนั้น หัวใจสำคัญของการเป็นสื่อบุคคล คือ ต้องรู้ข้อเท็จจริง ถูกต้องและชัดเจน ก่อนที่จะทำการสื่อสารใดๆ ออกไป

การประชาสัมพันธ์ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไปยังสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อผลได้ในการรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยจะเน้นการพัฒนาด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากสื่อหนึ่ง ดังนั้น ควรจะขยายการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไปสู่กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ในครั้งต่อไป เพื่อให้เป็นสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไปจากนั้น นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ได้บอกเล่าถึงบทบาทหน้าที่และภาระงานของส่วนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ส่วนทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยเกี่ยวกับระบบการส่งข่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การนำเสนอตัวอย่างข่าว/ภาพข่าว ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และเปิดตัว Walailak Channel รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมเสวนาดาวน์โหลด Application บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อชมรายการต่างๆ ของ Walailak Channel ผ่านสมาร์ทโฟน

ประมวลภาพ

TOP