ส่วนประชาสัมพันธ์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Chat Chill with DPR ระบบการสื่อสาร & Walailak Channel”