ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป