ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และงานเขียนลักษณะอื่นๆ ที่มีเนื้อหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมตีพิมพ์ในวารสาร สารอาศรมวัฒนธรรมฯ