ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง คุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถาน เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โบราณสถานตุมปัง ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ให้เกียรติมาร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปังในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการ

๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
๘.๓๐ น. พิธีบวงสรวง (พิธีพราหมณ์)
๐๙.๑๕-๐๙.๒๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
๐๙.๒๐ -๑๑.๓๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / ร่วมฟังพระธรรมเทศนา
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ (ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์)
- คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
๑๑.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาและบุคลากรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโบราณสถานตุมปัง


ทั้งนี้ จะมีรถรางบริการเวียนรับส่งพนักงาน และนักศึกษาทั้งไปและกลับ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เพ็ญนภา วัยเวก โทรศัพท์ ๒๕๕๐ หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสารที่ ๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP