ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1) นางสาวโสภนา สุดสมบูรณ์
2) นายกมล ศรีสุวรรณ

2. การสอบ
(1) สอบนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการบริหารส่วนแผนงานในวาระ 3 ปี พร้อมตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) ในเวลาไม่เกิน 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP