ข่าวทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 17 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภาพรวมระบบงานศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปร่วมกับคณะ

ภาพกิจกรรม

TOP