สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์