ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อ Metastatic associated genes in cholangiocarcinoma ในวันที่พุธที่ 24 ก.พ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อ Metastatic associated genes in cholangiocarcinoma บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP