ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเคมี เคมี หรือเภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ การใช้ Internet เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

ภาระงาน สนับสนุนการวิจัยและประสานการดำเนินงานดังนี้
• ร่วมปรับปรุงเครื่องสกัดไมโครเวฟ
• จัดหาวัตถุดิบสำหรับการสกัด การพัฒนาขั้นตอนการสกัด เพื่อเพิ่ม Yield
• ประสานงานกับ ดร.ชลทิต คณะแพทย์แผนไทย มอ.หาดใหญ่ เพื่อจัดหาวัตถุดิบ และวิเคราะห์องค์ ประกอบทางเคมี
• ร่างคู่มือการสกัด บทความวิชาการ และบทความวิจัย
• ให้บริการเทคโนโลยีไมโครเวฟแก่ชุมชน และประสานงานกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย
• ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการวิจัย

2. คุณสมบัติอื่น ๆ
2.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
2.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

3. อัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 15,000 บาท

4. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการประกันสังคม

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
6.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัย

7. การสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ผู้ประสานงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail: dladdawa@wu.ac.th โทร. 0-7567-3566-7, 0-7567-3565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
8.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์

9. การประกาศผลการคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 มีนาคม 2559
9.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2559
9.4 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 10 มีนาคม 2559
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP