ศูนย์บริการวิชาการเดินไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่