ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์