รับสมัครผู้ช่วยวิจัยสังกัดห้องปฏิบัติการทดลองของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้