ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยสังกัดห้องปฏิบัติการทดลองของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

ด้วยห้องปฏิบัติการทดลองของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นไม้ยาง/ไม้ปาล์ม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ทุกแขนง)/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมติดต่อสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ Embedded System
- มีทักษะในการออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระดับดี
- มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

2. อัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 13,300 บาท

3. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานรายปี

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.1 ประวัติส่วนตัว RESUME
4.2 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. วิธีการสมัคร
ส่งสำเนาเอกสารในข้อ 4 ข้างต้น ไปยัง e-mail: ksuratsa@wu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
หรือสอบถาม ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
อาคารวิชาการ 4 ชั้น 1ห้อง 207 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7567-2304, 089-774-7747


TOP