ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 13