ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังนี้

003 นางสาววราวรรณ ตระกูลสรณคมน์
004 นางสาวรัชภรณ์ จุฬากาญจน์
006 นางสาวสารีนา นาเอก
007 นางสาวอัสมูนี อิสสะมาะแอ
008 นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ
010 นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
012 นางสาวญาณิน วงศ์ใหม่
015 นายบัญชา ราชมณี
016 นางสาวยุสรอ โอมณี
017 นายธีระยุทธ บัวจันทร์
019 นางสาวชฎาพร เพชรประพันธ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบ


TOP