ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอัมพิกา เกษรสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจแยกชนิดของการกลายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนโกลบิน ในกลุ่มประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช (Characterization of Globin Gene Mutations and Polymorphisms in the Nakhon Si Thammarat Population) ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP