ข่าวเด่น

2 ผลงานวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพีธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกว. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านนโยบาย จำนวน 2 ผลงาน ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ จำนวน 5 ผลงาน ผลงานวิจัยด้านพาณิชย์จำนวน 3 ผลงาน ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่ จำนวน 6 ผลงาน และผลงานวิจัยด้านวิชาการ จำนวน 5 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี 2 ผลงานวิจัย ที่เป็นผลงานวิจัยเด่นเข้ารับโล่เกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย และผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่

ประมวลภาพ

TOP