ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานร่วมของ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (Vol. 13 No. 4 April 2016: Health Sciences) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความสหวิทยาการสุขภาพ จากประเทศกาตาร์ (เป็นบทความแรกของประเทศกาตาร์ใน Walailak Journal of Science and Technology) จากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 5 เรื่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2 เรื่อง) และ บทความจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง Relationship between Poor Sleep Quality and Psychological Problems among Undergraduate Students in Southern Thailand เป็นผลงานของ ผศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และ อ. ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Harvard School of Public Health สหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP