ผลงานร่วมของ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech